રાજસ્થાન ના પલ્કો નદી માં ૨ કલાક સુધી ગર્ભવતી મહિલા ફસાઈ રહી હતી.

રાજસ્થાન:  બે કલાક સુધી પાલ્કો નદીમાં ફસાઈ ગયી હતી ગર્ભવતી મહીલા, માનવસર્જિત લોકો પુલ પાર કરી ગયા હતા.પુલ પર તીક્ષ્ણ

Read more
error: Content is protected !!