ઇન્દોર પરિવાર સાથે ઉજ્જૈન માર્ગ પરની ઘટના; તહેવારના દિવસે ઉદાસી અને શરમથી ભરેલુ એક દ્રશ્ય

ઇન્દોર: મારી પત્ની સાથે અથડાઈ; પતિએ મદદની માગણી ચાલુ રાખી , 100 ગાડી પસાર થઈ, મહિલા મૃત્યુ પામ્યા.કોઈ મદદ માટે

Read more
error: Content is protected !!