7 રાજ્યોમાં ખેડૂત આંદોલનઃ રસ્તા પર ફેંકી શાકભાજી, દૂધ સપ્લાય રોક્યો

નારાજ ખેડૂતોએ જાહેરાત કરી કે, તેઓ ન દૂધ વેચશે ન ફળ અને શાકભાજી પંજાબ અને મધ્ય પ્રદેશ સહિત દેશના સાત

Read more
error: Content is protected !!