ગુજરાતના ડાંગની એથ્લીટ સરિતા લક્ષ્મણભાઈ ગાયકવાડે જકાર્તામાં ચાલી રહેલા એશિયન ગેમ્સમાં ઈતિહાસ રચ્યો

 સરિતા ભારતની ચાર બાય 400 મીટર રિલેમાં ગોલ્ડ જીતનારી ટીમમાં સામેલ.  જીન્સનનને 1,500 મીટરમાં ગોલ્ડ.  એશિયાડ એથ્લેટિક્સમાં ૭ ગોલ્ડ ૧૦

Read more
error: Content is protected !!