કેટલી ઝડપથી વિકસી રહ્યું છે કચ્છ ભૂકંપના 16 વર્ષ બાદ.

ગુજરાતમાં 26 જાન્યુઆરી 2001ના રોજ આવેલા ભયાનક ભૂકંપને જોતજોતામાં 16 વર્ષ વીતી ગયા છે. પરંતુ છેલ્લા 16 વર્ષોમાં કચ્છ ન માત્ર પોતાના

Read more
error: Content is protected !!